ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

               อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างทั่วไป

  วัด                                                   จำนวน       ๔     แห่ง

  สำนักสงฆ์                                      จำนวน       ๔     แห่ง

  ณาปนสถาน                                จำนวน       ๕      แห่ง

               อาคารสถานที่ของทางราชการ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                                             จำนวน     ๑    แห่ง

โรงเรียนปฐมศึกษา(อนุบาล-ป.๖)                                      จำนวน     ๓    แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง)         จำนวน     ๑    แห่ง

พักสายตำรวจ(สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่)                               จำนวน     ๑    แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโอง                               จำนวน         แห่ง

                 การประกอบอาชีพ

        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง    ประกอบอาชีพ  ดังนี้

        . ทำนา                   ๒. ทำไร่            ๓. ค้าขาย

        . รับจ้าง                  ๕. รับราชการ

 

 

                 รายได้ของประชากร

        รายได้ของประชากรเฉลี่ย  ๒๓,๐๐๐  บาท/คน/ปี

 

 

                 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา

            ในระยะที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง ได้มีการพัฒนาหลายด้าน เช่น  การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง พื้นฐาน, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,

การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ,การพัฒนาด้านบริหารองค์กร  บุคลากร  การเมืองการปกครอง  แต่

เนื่องจากงบ ประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ  จึงไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่

 

 


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.