ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  

พันธกิจ

๑.   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.  ส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพของประชาชน

๖.   บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๗.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๘.  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และสาธารณูปโภค พื้นฐานให้แก่ประชาชน

๙. การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

๑๐.    ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑.    จัดให้มีและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๑๒.   ให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๓.   ดูและและรักษาที่สาธารณะ


สิงหาคม 2561
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.