สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงาน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
กลุ่ม OTOP
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
กฎหมายน่ารู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พรบ.
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ข้อมูล LPA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2627
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางวัฒนา ขวัญแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนฤมล มะลารวม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง


นางสาวศรัณย์ชนกม์ พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนิตยา บิลพระวัตร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปิยพงษ์ ภูมิพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายก้องเกียรติ ทิศรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายปรีชา ทิพโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางมาลัย บุญเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสนั่น ผดุงสันต์
พนักงานสูบน้ำ


นางนิลุบล โสนะชัย
นักจัดการงานทั่วไป


นายมนตรี บุญยกอบ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายวุฒินันท์ สรรพวุธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานน้ำประปา


นางสาวสุกัญญา พรมวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายมีชัย บุญมุข
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสำรวย ภูมิประสาท
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายอุทัย บุญมุข
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายปรีดา บุตรทุมพันธ์
คนงานทั่วไป


นายประสิทธิ์ สังข์ทอง
ช่างเครื่องสูบน้ำ


นาย
ลุกจ้างเหมา


นายสำลี ตาเมือง
ลูกจ้างเหมา


นางสาวธิญภรณ์ ภูมิพนา
ลูกจ้างเหมา
E-Service
ข้อมูล ITA
แผนพัฒนา
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เจตจำนงผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371   Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.