สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงาน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
กลุ่ม OTOP
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
กฎหมายน่ารู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พรบ.
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ข้อมูล LPA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 2563 

ข้อมูล ITA 2563
ลิงค์  
 ข้อมูลพื้นฐาน
  01 โครงสร้าง
Download File
  02 ข้อมูลผู้บริหาร
  03 อำนาจหน้าที่
  04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
  06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  08 Q&A web broad
  09 Social network
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน
  010 แผนการดำเนินงานประจำปี
  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
  013 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
 การให้บริการ*
  014 คู่มือหรือมาตรการการให้บริการ
  015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  017 E-Service
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงานประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  022 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
  025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  026 การดำเนินการติดตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  029 เเนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  030 ช่องทางเเจ้งเร้องร้องเรียนการทุริตและประพฤติมิชอบ
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่10.1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจ
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  035 การมี่ส่วร่วมของผู้บริหาร
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  039 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  041 รายงานผลการดำเนินกาป้องกันการทุจริตประจำปี
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภานในเพื่อป้องกันการท
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
E-Service
ข้อมูล ITA
แผนพัฒนา
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เจตจำนงผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371   Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.