ดอนโองสามัคคี ลำน้ำชีไหลผ่าน งามตระการหมอนขิต แหล่งผลิตเสื่อกก
  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562  
       ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และนายอำเภอกบินทร์บุรีได้อนุมัติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
วันที่ประกาศ : 2561-09-27

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-030371  Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.