สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
รายงาน
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
กลุ่ม OTOP
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
กฎหมายน่ารู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ร้องเรียนร้องทุกข์
พรบ.
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ข้อมูล LPA
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
มาตรฐานการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอนโอง?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
สภาพทั่วไป
พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ อบต.
คณะผู้บริหาร
คณะบริหารอบต.
สมาชิกสภาอบต.
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
รายงาน
รายงานการควบคุมภายใน 2558
รายงานการควบคุมภายใน 2559
รายงานการควบคุมภายใน 2560
รายงานการควบคุมภายใน 2561
รายงานการควบคุมภายใน 2562
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
ธรรมนูญประชาชนตำบลดอนโอง
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียนในเขต อบต.
โรงเรียนบ้านดอนโองฯ
โรงเรียนบ้านดอนเรือ
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล
โรงเรียนบ้านดงยาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดอนโอง
กลุ่ม OTOP
กลุ่มทำนาปรัง
กลุ่มทอเสื่อกก
คืนความสุขให้ประชาชน
คืนความสุขให้ประชาชน
งบประมาณ
งบแสดงฐานะทางการเงิน2558
งบแสดงฐานะทางการเงิน2559
งบรายรับ-รายจ่าย 2559
งบรายรับ-รายจ่าย 2558
กฎหมายน่ารู้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประชาสัมพันธ์
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารเผยเเพร่
รายงานผลการการดำเนินงาน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๒๓
คำวินัจฉัยของคณะกรรมการ
พรบ คอมพิวเตอร์ 2560
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนโอง
Long Term care
ร้องเรียนร้องทุกข์
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
พรบ.
คู่มือสำหรับประชาชนตำบลดอนโอง
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดตั้งสภาเด็ก
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโอง
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลดอนโอง
ข้อมูล LPA
รายงานผล (LPA) 2559
รายงานผล(LPA) 2560
รายงานผล (LPA) 2561
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการและแผน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
หลักเกณพ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี
กฎหมายน่ารู้
พรบ/พรก ใหม่
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
คำสั่ง สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลกรสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ปฎิทินกิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
เมนูทางขวา
ข้อมูล ITA 2563
ข้อมูล ITA 2564
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2557
รายงานการประชุมสภาประงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 2559
แผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินงาน งบประมาณ 2559
แผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา 2560
การประชุมผู้บริหาร 2560
การประชุมผู้บริหาร 2561
การประชุมผู้บริหาร 2562
รายงานการประชุมสภา 2561
รายงานการประชุมสภา 2562
การประชุมผู้บริหาร 2563
รายงานการประชุมสภา 2563
บันทึกรายงานประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร
แผนอัตรากำลังสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560(เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ธรรมนูญนตำบลดอนโอง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ดอนโอง
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ผู้มีส่งนำได้เสียภายนอก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
คำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจ
ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องบันทึกคำร้องขอรับบริการจากองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
E-Service
ข้อมูล ITA
แผนพัฒนา
แผนดำเนินงานงบประมาณ
รายงานการประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เจตจำนงผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เกณฑ์ราคากลาง
แบบฟอร์มการให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 30 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
Tel : 043-030371   Fax : 043-030371
Email : E-mail: donong2010@hotmail.com www.donong.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.